Устройственото планиране и кадастралната карта

Когато говорим за кадастралната карта, личното ми мнение е, че трябва да се има предвид и трябва да се стремим към една система, която включва в себе си всички елементи, оказващи влияние върху вещните права. По този начин всеки собственик би получил цялостна и максимално точна информация за собствеността си и ограниченията наложени върху нея, с най-малко усилия и от един-единствен източник. Безспорно е, мисля, че устройственото планиране оказва въздействие върху вещните права. В главата Застрояване на недвижимите имоти на своя труд ВЕЩНО ПРАВО, професор Александър Джеров пише следното. „…Подробните градоустройствени планове, освен другите цели, които преследват, имат съществено и… Read more

Социални мрежи