Програма за попълване на Протокол 2

Макар и много рядко се случва да ни искат да попълваме Протокол Образец 2, съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Лично мое мнение е, че това си е работа на консултантската фирма или на техническия ръководител, но съществува и разбирането, че щом ние сме трасирали строителната линия и ниво на строежа, измерили сме и конструктивните нива, ние трябва да съставим и този протокол. Както и да е. Избягваме да влизаме в спорове с клиентите ни и се стремим да придаваме максималната възможна принадена стойност за клиентите към услугите ни и затова сме съставяли… Read more

Становище за нанасяне на новопостроени сгради в кадастралната карта

Отправихме питане към инж.Светослав Наков – Изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, относно нанасянето на новопостроени сгради в кадастралната карта и издаването на удостоверения по чл.54а от ЗКИР за тях. Питането касаеше правомощията на правоспособните лица за преценка, дали една сграда отговаря на изискванията да бъде нанесена в кадастралната карта, задължително ли е представянето на удостоверение за степен на завършеност по чл.181 от ЗУТ, имат ли достатъчна доказателствена сила актовете съставяни по време на строителството относно степента на завършеност на сградата и кой акт е необходимо да бъде представен пред Службата по геодезия, картография и кадастър, както… Read more

Писмо относно търпими сгради

Едно интересно писмо, касаещо възможностите, реда и уловията за разрешаване на ново строителство (преустройство, реконструкция, пристрояване, надстрояване, основен ремонт и промяна на предназначението) на търпими строежи. За да поръчате геодезическо заснемане на сграда, изисквано в процедурата по признаване на търпимост за територията на гр.София, можете да се свържете с нас, използвайки телефон или мейл, записани на тази страница.

Социални мрежи