Запитване към Министъра на РРБ относно подобряване качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри от 27.10.2017г.

По време на парламентарен контрол състоял се на 27.10.2017г, е заден въпрос от народния представител от БСП за България Любомир Бонев към Министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, относно подобряване качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри. „…ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви. Желаете ли дуплика? Няма да се възползвате от това право. Пристъпваме към въпрос от народния представител Любомир Бонев относно предприети действия за подобряване на качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри. Заповядайте, господин Бонев, да зададете Вашия въпрос. Имате две минути. ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! За създаването… Read more

Нова наредба за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра

    В брой 80 от 11.10.2016 г. на „Държавен вестник“ беше обнародвана нова наредба за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра, а именно „Наредба № РД-02-20-3 от 29 септември 2016 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра„. В нея има няколко интересни момента, които засягат работата по поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние. И според новата наредба идентификаторът на недвижимите имоти се състои от три до пет цифрови полета. Тези цифрови полета са… Read more

Среща на СГКК-гр.София с правоспособни лица – 10.03.2016г

На 10.03.2016г в сградата на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.София се проведе поредната среща между СГКК-гр.София и правоспособни лица за дейности по кадастър, организирана от областната структура за гр.София на Камара на инженерите по геодезия. Радващо е, че тези срещи се превърнаха в редовни събития всяка година, за което Камарата на инженерите по геодезия заслужава поздравления. От страната на СГКК-гр.София участваха нейния началник – инж.Димитър Величков и инж.Владимир Пейчев. Инж.Величков започна срещата с встъпителна реч, в която обобщи свършеното до момента относно развитието и реорганизацията на службата. Обясни, че са установени определени проблеми в комуникацията между „фронт… Read more

Първи геодезически събор

На 6 февруари 2016г в сградата на ФНТС на ул.“Г.С.Раковски“, гр.София, се проведе дългоочакваният Първи геодезически събор. Събитието беше организирано от Съюз на геодезистите и земеустроителите в България, Камара на инженерите по геодезия, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и Асоциация на геодезическите фирми, под мотото „Да измерим постигнатото! Да трасираме верния път! Да начертаем заедно бъдещето!“ На срещата беше поканен и присъстваше изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, инж.Светослав Наков. Снимка: Георги Гочев В начало всеки един от председателите на четирите геодезически браншови организации, като домакини на събитието, направи встъпителна реч. Изказано беше задоволство от проявения… Read more

Концепция за ускорено създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и за ускоряване процеса по създаване на имотен регистър

     На 22 януари 2015г на страницата  на Агенция по геодезия, картография и кадастър е публикуван документ, озаглавен Концепция за ускорено създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и за ускоряване процеса по създаване на имотен регистър. Тази концепция е създадена от междуведомствена работна група с представители на политическия кабинет на заместник министър – председателя по коалиционна политика и държавна администрация, дирекция „Модернизация в администрацията“ към Министерски съвет, Министерство на правосъдието, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието и храните, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Агенция по геодезия, картография и кадастър, във връзка със Заповед… Read more

Кадастрална карта и кадастрални регистри за с.Мирково

      В брой 5 от 20.01.2015г на Държавен вестник е публикувано обявлението на Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на землището на с.Мирково, обшина Мирково, област Софийска.    В 30 дневен срок заинтересуваните лица могат да правят възражения и искания по кадастралната карта и кадастралните регистри пред Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

Трети пакет мерки за намаляване на регулаторната тежест

На 21 януари 2014г в Портал за обществени консултации на Министерски съвет е качен трети пакет с предложения за намаляване на регулаторната тежест. Състои се от 27 мерки, по-голямата част от които са представени от Министъра на инвестиционното проектиране. Според мен има доста интересни предложения. Предлага се въвеждането в специалните закони на „принципа на мълчаливото съгласие“ и мълчаливото съгласие да е налице, когато административният орган не е изпратил до заявителя уведомление за отказ до изтичане на срока за произнасяне. Предлага се и намаляване на сроковете за издаване на разрешения за изработване на устройствени планове, за издаване на удостоверения за наличие… Read more

Социални мрежи