Нова наредба за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра

    В брой 80 от 11.10.2016 г. на „Държавен вестник“ беше обнародвана нова наредба за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра, а именно „Наредба № РД-02-20-3 от 29 септември 2016 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра„. В нея има няколко интересни момента, които засягат работата по поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние. И според новата наредба идентификаторът на недвижимите имоти се състои от три до пет цифрови полета. Тези цифрови полета са… Read more

Среща на СГКК-гр.София с правоспособни лица – 10.03.2016г

На 10.03.2016г в сградата на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.София се проведе поредната среща между СГКК-гр.София и правоспособни лица за дейности по кадастър, организирана от областната структура за гр.София на Камара на инженерите по геодезия. Радващо е, че тези срещи се превърнаха в редовни събития всяка година, за което Камарата на инженерите по геодезия заслужава поздравления. От страната на СГКК-гр.София участваха нейния началник – инж.Димитър Величков и инж.Владимир Пейчев. Инж.Величков започна срещата с встъпителна реч, в която обобщи свършеното до момента относно развитието и реорганизацията на службата. Обясни, че са установени определени проблеми в комуникацията между „фронт… Read more

Устройственото планиране и кадастралната карта

Когато говорим за кадастралната карта, личното ми мнение е, че трябва да се има предвид и трябва да се стремим към една система, която включва в себе си всички елементи, оказващи влияние върху вещните права. По този начин всеки собственик би получил цялостна и максимално точна информация за собствеността си и ограниченията наложени върху нея, с най-малко усилия и от един-единствен източник. Безспорно е, мисля, че устройственото планиране оказва въздействие върху вещните права. В главата Застрояване на недвижимите имоти на своя труд ВЕЩНО ПРАВО, професор Александър Джеров пише следното. „…Подробните градоустройствени планове, освен другите цели, които преследват, имат съществено и… Read more

Становище на Изпълнителния директор на АГКК, относно делба и промяна на граници на поземлени имоти

Това становище на Изпълнителния директор на АГКК, инж. Александър Лазаров, се появи преди около месец. Касае изискванията при извършване на делба и промяна на граници на поземлени имоти в урбанизирана територия при наличие на изработена кадастрална карта. В него е записано, че в Закона за кадастъра и имотния регистър и Наредба No3 от 28.04.2005г за съдържанието,създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри няма задължение за заинтересуваните лица при

Становище за нанасяне на новопостроени сгради в кадастралната карта

Отправихме питане към инж.Светослав Наков – Изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, относно нанасянето на новопостроени сгради в кадастралната карта и издаването на удостоверения по чл.54а от ЗКИР за тях. Питането касаеше правомощията на правоспособните лица за преценка, дали една сграда отговаря на изискванията да бъде нанесена в кадастралната карта, задължително ли е представянето на удостоверение за степен на завършеност по чл.181 от ЗУТ, имат ли достатъчна доказателствена сила актовете съставяни по време на строителството относно степента на завършеност на сградата и кой акт е необходимо да бъде представен пред Службата по геодезия, картография и кадастър, както… Read more

Концепция за ускорено създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и за ускоряване процеса по създаване на имотен регистър

     На 22 януари 2015г на страницата  на Агенция по геодезия, картография и кадастър е публикуван документ, озаглавен Концепция за ускорено създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и за ускоряване процеса по създаване на имотен регистър. Тази концепция е създадена от междуведомствена работна група с представители на политическия кабинет на заместник министър – председателя по коалиционна политика и държавна администрация, дирекция „Модернизация в администрацията“ към Министерски съвет, Министерство на правосъдието, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието и храните, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Агенция по геодезия, картография и кадастър, във връзка със Заповед… Read more

Становище относно поддържане на кадастрални планове

Става въпрос за исканите от техническите администрации на някои общини предварително тестване на проекти за изменение и попълване на кадастрални планове  и протоколи от тест на цифрови модели с контролни компютърни програми от съответна Служба по геодезия, картография и кадастър, за територии, за които няма приета още кадастрална карта. Не знам доколко проблемът, за който пиша е разпространен в цялата страна. Факт е обаче, че няколко общини от софийската  и няколко общини от пернишката околия искат от гражданите и съответно от правоспособните лица такива неща и според личните ми впечатления броят им лека полека застрашително нараства. Случвало ми се и… Read more

Социални мрежи