Устройствени схеми и планове

 

За разлика от други закони, Законът за устройство на територията , не урежда обществените отношения пряко, а чрез одобряването и прилагането на устройствени схеми и планове. Устройствените схеми и планове са основен инструмент на устройствената дейност и на устройствената политика.

регулационен планОбществените отношения в областта на териториалното устройство се уреждат най-общо с нормативните документи – закон и подзаконови актове – наредби. Но плановете за устройство на територията, като специфичен инструмент, играят много важна роля в този процес. Чрез устройствените планове се прилагат общите норми за устройство заложени в нормативните документи. Но устройствените планове имат и това предимство, регламентирано в нормативните документи, че те самите могат да създават правила и норми, приложими за определено населено място или територия.

Друга характеристика на устройствените планове е тази, че те представляват своеобразен обществен договор, защото предвидените в закона принципи за създаването, приемането и прилагането на плановете предполага широко и демократично участие на обществеността. Одобреният и действащ устройствен план е план, приет от обществото, за което е изработен, и следва да се счита, че защитава преди всичко обществения интерес и интереса на отделния собственик.

Нормирането чрез планове е най-подходящият начин да се организира определена територия, тъй като тя притежава специфични, неповторими особености и индивидуалност. Но твърде често при липсата на план или при остарял и неактуален план се налага устройството на територията да се урежда чрез общите правила, установени в нормативните документи, или чрез временни правила за конкретната територия, действащи до изработването на плана. Такъв подход се прилага при наличието на определени условия, които са нарушили стабилността на действащият план и в същото време не е възможно бързото изработване на нов план.

УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ

Според съдържанието си устройствените схеми са комплексни, когато решават общоустройствени проблеми на територията и тяхната взаимообвързаност, и специализирани, когато решават отделни устройствени проблеми или териториалното разположение на стопански и други общественозначими обекти и инфраструктури от национално, регионално, областно и междуобщинско значение.

Устройството на територията на страната се осъществява въз основа на Национална комплексна устройствена схема. С нея се определят начините за постигане на целите и задачите на устройството на територията на национално ниво и с нейните предвиждания се съобразява изработването на районните устройствени схеми. Въз основа на районните устройствени схеми могат да се изработват специализирани районни устройствени схеми.

Устройствените схеми нямат пряко инвестиционно приложение.

УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

Устройствените планове са:

 • Общи устройствени планове
 • Подробни устройствени планове

С общия устройствен план на община или на част от нея се определят местоположението и границите, преобладаващото предназначение, както и общият режим на устройство на урбанизираните територии, земеделските територии, горските територии, териториите за природозащита, териториите за културноисторическа защита, нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение. Общият устройствен план няма пряко приложение за разрешаване на строителство.

Подробните устройствени планове определят конкретното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти, обхванати от плана. Предвижданията на подробните планове са задължителни за инвестиционното проектиране.

Подробните устройствени планове могат да бъдат:

 • план за регулация и застрояване – ПРЗ (план за регулация на улици и поземлени имоти и
  за режим на застрояване);
 • план за регулация – ПР (план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на
  застрояване); планът за регулация може да бъде план за улична регулация – ПУР (план за
  регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост);
 • план за застрояване – ПЗ;
 • работен устройствен план – РУП (план за застрояване и силуетно оформяне);
 • парцеларни планове за елементите на техническата
  инфраструктура извън границите на урбанизираните територии.

Според устройствените цели и задачи и в зависимост от конкретната необходимост при  устройството на определена територия може да се изработва и прилага един от изброените планове.

Всеки устройствен план се съобразява с предвижданията на устройствените схеми и планове от по-горна степен, ако има такива, и представлява по отношение на тях по-пълна, по-подробна и конкретна разработка.

Подробен устройствен план на населено място и на землището му може да се създава и когато няма общ устройствен план на населеното място. В случаите, когато плановете за регулация и режим на застрояване обхващат цялото населено място, те изпълняват и ролята на общ устройствен план на населеното място.

Share Button

Социални мрежи