Създаване и одобряване на подробни устройствени планове

 

Целта на процедурата по създаване и одобряване на подробен устройствен план е да се определят изискванията към устройството на териториите на населените места и землищата им, да се определи конкретното предназначение, допустимото застрояване и допустимите дейности за поземлените имоти, да се урегулират улиците, кварталите, поземлените имоти и мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.

Подробните устройствени планове трябва да бъдат изработвани така, че предвижданията им да са икономично осъществими и да дават възможност за целесъобразно устройство на поземлените имоти.

Правното основание за създаване и одобряване на подробни устройствени планове се намира в Закона за устройство на територията – чл.108-114 и чл.124-133.

Възложители на проектите за ПУП могат да бъдат кметът на общината, областният  управител,министърът на регионалното развитие и благоустройството или заинтересуваните лица

Подробните устройствени планове се изработват от проектанти, притежаващи пълна проектантска правоспособност.

Съгласувателни органи може да бъдат централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества

Органите, които приемат проектите за ПУП са общински експертен съвет по устройство на територията, областен експертен съвет по устройство на територията или Национален експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика, в зависимост от вида и обхвата на разработвания подробен устройствен план.

Одобряващите органи са съответно кметът на общината, общинският съвет, областният управител или министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Проектите за подробни устройствени планове се създават върху кадастрална и специализирани карти по Закона за кадастъра и имотния регистър, върху актуализиран кадастрален план, план по чл.16, ал.7 от Преходните разпоредби на ЗУТ или върху картата на възстановената собственост.

За изработването на ПУП може да се наложи да се извършат инженерно-геоложки и хидроложки проучвания за установяване на общата устойчивост на терена на територията, която е предмет на разработката и пригодността й за строителство.

Share Button

Социални мрежи