Нанасяне в кадастралната карта и удостоверениe по чл.54a от ЗКИР за новоизградени сгради и подземни проводи

Нанасяне в кадастъра на сгради, съоръжения и подземни проводи

 

Съгласно чл.54а, ал.3 от ЗКИР не се издава разрешение за ползване на сграда, съоръжение от техническата инфраструктура със самостоятелен обект в него, а така също и строежи, които създават зони на ограничения върху поземлените имоти,  преди собственикът, съответно инвеститорът, да представи удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнил задължението си по чл.54а, ал.2 от ЗКИР да предостави данните за изградените, надстроените, пристроените сгради, за сградите под повърхността на земята, за преустроените или премахнатите сгради, както и за изградените подземни проводи, самостоятелни обекти  в сгради или в съоръжения от техническата инфраструктура и зоните на ограничения.

Ние ви предлагаме извършване на геодезическите измервания на новопостроените сгради или подземни проводи и изготвяне на проект за нанасянето им в кадастралната карта или съответно в кадастъра на подземните проводи и съоръжения.

Проектът съдържа:

  • Геодезическа снимка и резултати от обработката на геодезическите измервания;
  • Скица-проект за нанасяне на сградата в кадастралната карта или на подземния провод в кадастъра на подземните проводи и съоръжения;
  • Документ за собственост (за отстъпено право на строеж);
  • Разрешение за строеж (акт за узаконяване);
  • Копие от скицата (визата) за проучване и проектиране – извадка от действащия ПУП;
  • Данни за правоспособното лице, извършило заснемането;
  • Копие от  част „Архитектура“ на одобрения инвестиционен проект;
  • Документ, удостоверяващ степента на завършеност на сградата.

нанасяне в кадастъра на сградаПри нанасяне на подземни проводи се прилагат копия от одобрените им проекти.

Изготвеният проект за нанасяне на сградата се подава от собственика, инвеститора или пълномощник в Службата по геодезия, картография и кадастър с искане за нанасяне на сградата и за издаване на удостоверение по чл.54а от ЗКИР.

За района на град София подземните проводи се отразяват в кадастъра на подземните проводи и съоръжения, поддържан от Дирекция „Софийски кадастър“ на СО. От там се издава и удостоверението по чл.54 от ЗКИР.

В територии, за които няма приета кадастрална карта, съгласно Параграф 4 от Допълнителните разпоредби на ЗКИР, проектите за отразяване на сгради се подават в съответната общинска администрация, която евентуално издава и удостоверение по чл.54а от ЗКИР.

Доколкото в ЗКИР не е дадено легално определение за сграда, би трябвало да се има предвид, че изхождайки от целта и предназначението на кадастралната карта и разпоредбата на чл.110 ЗС, под „сграда“ по ЗКИР се разбира строеж с площен характер, който трайно е прикрепен към земята, не може да бъде преместен без разрушаване на неговата цялост и без съществено намаляване на стойността му и е самостоятелен обект на собственост от собственика на земята или от трети лица.

Share Button

Социални мрежи