Геодезия

Геодезия. Геодезисти. Геодезически услуги. Геодезическо заснемане. Трасиране.

 

„ЕРИА“ ЕООД предлага геодезически услуги, които обхващат разнообразни по вид и предназначение геодезически заснемания, трасировъчни дейности, изследване на деформации на сгради и съоръжения, нивелация и др.

За извършването на тези услуги разполагаме с високо квалифицирани геодезисти, модерни геодезически инструменти, както и със софтуерни решения, някои от които разработени от нас конкретно за дейността ни, с които значително съкращаваме необходимия срок за изпълнение и ограничаваме възможностите за допускане на случайни грешки.

Геодезическо заснемане

Чрез геодезическото заснемане се определят пространствените координати на характерни и важни точки от дадена територия, сграда, съоръжение, ограда и т.н.Геодезическите измервания се обработват на компютър с подходящи специализирани  програми.Заснетите точки се свързват с подходящи линии и дъги, с което се оформят контурите на заснетите обекти или върху тях се поставят съответните условни знаци, установени за обектите намиращи се там.

В резултат се получават геодезически снимки, които оформени и изчертани в подходящ мащаб имат различно практическо приложение.

геодезическо заснемане

Извършваме следните видове геодезически заснемания:

  • Геодезическо заснемане за проектиране на сгради или съоръжения;
  • Геодезическо заснемане на изградени фундаменти, с цел установяване на съответствието им с одобрените проекти и издаване на Акт 3;
  • Геодезическо заснемане на достигнати конструктивни нива при строителството на сгради и съоръжения;
  • Геодезическо заснемане на новоизградени сгради, с цел нанасянето им в кадастъра;
  • Геодезическо заснемане, необходимо за издаването на удостоверение за търпимост на сграда или съоръжение;
  • Геодезическо заснемане на дървесна растителност;
  • Геодезическо заснемане необходимо за установяване и отстраняване на непълноти и грешки и разделяне на поземлени имоти в кадастъра;
  • Геодезическо заснемане на фасади.
  • Геодезическо заснемане на изкопи и насипи и определяне на обема на земните работи.

Трасиране

 

За разлика от геодезическото заснемане, при трасирането разполагаме с координатите на специални точки от земната повърхност, конструкцията на сграда или съоръжение, имотна граница и т.н. и целта е да бъде определено пространственото местонахождение на тези точки. По този начин се очертава точното разположението на различни обекти предвидени с инвестиционен проект, регулационни линии по одобрен подробен устройствен план или граници на правото на собственост върху поземлени имоти, отразени в кадастрална карта, кадастрален план или карта на възстановената собственост.

Предлагаме следните видове геодезическо трасиране:

  • Трасиране на имотни граници;
  • Трасиране на строителна линия и ниво при започване на строителството на сгради и съоръжения;
  • Трасиране на конструктивни оси при строителството на сгради и съоръжения;
  • Трасиране на елементи от конструкцията при строителството на сгради и съоръжения;
  • Трасиране на конструктивни нива при строителството на сгради и съоръжения.

Изследване на деформации

 

Чрез изследването на конструкциите на инженерните съоръжения се открива развитието на опасни деформации в тях.

Това позволява да бъдат предприети своевременни мерки, за да бъде предотвратено разрушаването на съоръжението и допускането на материални щети и дори човешки жертви.

Нивелация

 

За изготвянето на инвестиционни проекти за строителството на много обекти или на части от тях (пътища, летища, промишлени предприятия, спортни терени, жп линии, подземни и въздушни комуникации и др.), е необходимо предварително точно и с достатъчна пълнота да се заснеме и изобрази конфигурацията на съществуващият строителен терен във вертикално отношение.

По-късно, в процеса на самото строителство е необходимо да се определят хоризонтални равнини, прави и
точки от различните проектни нива от конструкциите на обектите. Дейностите, които се извършват за решаването на тази задача се обединяват под общото название инженерна нивелация.


Лиценз ТПЛАНccf05102016_00000CCF14052015_00002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Полезни връзки:

Share Button

Социални мрежи